Fizinio asmens bankroto sąlygos

Norint išsikelti asmens bankroto bylą, egzistuoja tam tikros sąlygos. Fizinio asmens bankroto bylą Lietuvoje gali prašyti iškelti asmuo, kurio pagrindinių turtinių interesų vieta yra Lietuvos Respublikoje, t.y. asmuo gyvena, dirba Lietuvoje, arba Lietuvoje turi turto bei skolų.

Lietuvoje pagal įstatymą fizinio asmens bankroto bylą gali prašyti iškelti tik visiškai nemokus asmuo. Pavyzdžiui, jeigu asmuo nebegali vykdyti savo kreditoriams skolinių įsipareigojimų, kurių mokėjimo laikas jau yra atėjęs ir kurių suma viršija 25 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintas minimaliąsias mėnesines algas (9500 eur), tuomet jis gali skelbti savo asmens bankrotą. Taip pat yra ir kitų sąlygų, norint išsikelti savo asmens bankrotą.

Asmens bankroto byla žmogui negali būti iškeliama, jeigu jis tapo nemokus dėl:

• Sudarytų nesąžiningų susitarimų, kurių jis negalėjo atlikti ir kurie pažeistų asmens kreditorių interesus.
• Kitų tyčinių fizinio asmens veiksmų jam pateikiant kreditoriams klaidingą informaciją apie asmens finansinę būklę kai buvo prisiimami skoliniai įsipareigojimai.
• Sudarant kitokius sandorius, kai norima išvengti sąžiningo atsiskaitymo su kreditoriais, ar fizinio asmens sąmoningo nebuvimo, norint išvengti atsiskaitymo su kreditoriais (teisme nagrinėjami 3 paskutinių metų duomenys iki asmens kreipimosi į teismą dėl noro iškelti bankroto bylą).
• Asmens žalingų įpročių (piktnaudžiavimo alkoholiu, narkotinėmis (ar psichotropinėmis) medžiagomis, azartinių lošimų ir kitų).
• Jei fizinis asmuo yra baustas už baudžiamuosius nusižengimus ir kitus nusikaltimus, kurie įrašyti į LR baudžiamojo kodekso 207, 208, 209, 216, 222, 223 straipsnius, ir asmens teistumas dar nėra panaikintas, ir jei dėl šių priežasčių žmogus tapo nemokus;
• Jei nuo ankstesnio fizinio asmens bankroto proceso nutraukimo ar pabaigos dar nepraėjo 10 metų.
• Jei išaiškėja, kad yra jau prieš tai iškelta neribotos civilinės atsakomybės juridinio asmens (tarkime, individualios įmonės), kurio dalyvis yra privatus asmuo, bankroto byla.

Reiktų priminti, kad fizinio asmens bankroto bylą gali pradėti ir išsikelti tik pats fizinis asmuo, tad asmens kreditoriai ar bankai įsiskolinusio fizinio asmens bankroto procedūros inicijuoti negali.

Fizinio asmens bankroto bylas nagrinėja tas apylinkės teismas, kurio veiklos teritorijoje asmuo gyvena.
Viena iš svarbių sąlygų yra ir tai, kad prieš kreipiantis į teismą dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo, asmuo turi būti apie tai įspėjęs visus savo kreditorius kuriems yra įsiskolinęs apie sprendimą ir norą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo ne vėliau kaip prieš vieną mėnesį iki kreipimosi į teismą. Kreditorių informavimas turi būti atliekamas išsiunčiant pranešimus raštu registruotu paštu.

Fizinio asmens bankroto bylos iškėlimas vyksta teisme, žodiniame teismo posėdyje, kuriame asmuo privalo dalyvauti asmeniškai.
Teismui iškėlus fizinio asmens bankroto bylą, be kitą ko yra skiriamas bankroto administratorius, kuris kontroliuoja bei prižiūri fizinio asmens bankroto procesą, organizuoja fizinio asmens turto pardavimą, vykdo atsiskaitymus su fizinio asmens kreditoriais.

Bankroto administratoriaus kandidatūrą teismui gali pasiūlyti pats asmuo, jo kreditoriai, o jei šie asmenys nesiūlo bankroto administratoriaus, jį parenka pats teismas. Bankroto administratoriaus paslaugos yra atlygintinės ir dengiamos iš bankrutuojančio asmens pajamų bei realizuojamo asmens turto, jei tokio asmuo turi.

Fizinio asmens bankroto proceso metu yra parengiamas ir tvirtinamas asmens mokumo atkūrimo planas. Jį parengti turi pats asmuo kartu su bankroto administratoriumi, o planą patvirtina asmens kreditorių susirinkimas bei teismas. Į teismo posėdį dėl mokumo atkūrimo plano tvirtinimo asmuo privalo atvykti ir dalyvauti .

Fizinio asmens mokumo atkūrimo plane yra numatoma kokia suma iš asmens pajamų yra paliekama asmeniui ir jo šeimos nariams pragyventi kas mėnesį ir kokią likusią sumos dalį asmuo turi skirti kas mėnesį kreditorių reikalavimų dengimui. Tokios nustatytos įmokos kreditoriams ar bankams būna sumokamos kiekvieną mėnesį per trijų metų terminą į bankroto administratoriaus atidarytą bankrutuojančio asmens depozitinę sąskaitą. Šias pinigines lėšas kreditoriams paskirsto bankroto administratorius. Jei be pateisinamų priežasčių asmuo nemoka numatytų įmokų kreditoriams, tokiam asmeniui bankroto byla gali būti nutraukiama.

Jei asmuo tinkamai ir pareigingai vykdo teismo patvirtintą mokumo atkūrimo planą, praėjus trims metams nuo tokio plano patvirtinimo, asmens bankroto byla užbaigiama ir asmuo atleidžiamas nuo likusių skolų mokėjimo kreditoriams. T.y. likusios asmens skolos nusirašo.
Fizinio asmens bankroto procesas vyksta Lietuvoje tris metus.

Asmens bankroto procese nenusirašo tokios skolos:
• Alimentai;
• Priskirtas tam tikros žalos kompensavimas, kuris kilo dėl tyčinio sužalojimo, kitokio sveikatos sutrikdymo arba kito asmens mirties;
• Baudos, kurios buvo skirtos skolininkui už atliktus administracinės teisės pažeidimus ar nusikalstamas veiklas.
Taigi šios skolos liks ir po to, kai asmuo bus užbaigęs bankroto bylą.
LR Fizinių asmenų bankroto įstatymas numato galimybę asmeniui išsaugoti vienintelį gyvenamąjį būstą. Tačiau tam būtinas kreditorių bei teismo pritarimas ir toks vienintelio būsto išsaugojimas nepažeidžia asmens kreditorių teisėtų interesų.

www.asmensbankrotas.lt – įsiskolinusiems fiziniams asmenims padės greitai ir tinkamai išsikelti fizinio asmens bankroto bylą Lietuvoje, padės paruošit fizinio asmens bankroto bylos iškėlimui visus būtinus ir teismo reikalaujamus dokumentus, prižiūrės Jūsų bankroto procesą iki jo pabaigos ir padės asmeniui per būtinas bankroto procedūras nusirašyti užaugusias skolas Lietuvoje.

Mūsų įmonė dirba su licencijuotais fiziniu asmenų bankroto administratoriais:

Nerijumi Činčiku

UAB „Bankroto valdymas“

UAB „Bankroto valdymas“

Dėl fizinio asmens bankroto Lietuvoje kviečiame skambinti mums telefonu +370 640 33080. Pakonsultuosime apie fizinio asmens bankroto Lietuvoje sąlygas, aptarsime kiek kainuoja fizinio asmens bankroto bylos iškėlimas Lietuvoje, kokių dokumentų ir duomenų reikia, norint išsikelti fizinio asmens bankroto bylą Lietuvoje ir užregistruosime Jus susitikimui su įmonės specialistais mūsų biure.