Fizinio asmens bankroto procedūra (procesas)

Fizinio asmens bankroto procedūra Lietuvoje suskirstyta į tokius etapus:

Parengiamasis fizinio asmens bankroto bylos proceso etapas. Šiame etape ketinantis bankrutuoti asmuo pats arba su bankroto teisininkų pagalba:

1. Parengia rašytinius pranešimus visiems asmens kreditoriams apie ketinimą kelti bankroto bylą;
2. Registruotu paštu išsiunčia pranešimus kreditoriams. Pašto siuntimo lydraštis privalo būti išsaugotas;
3. Surenka fizinio asmens bankrotui reikalingus dokumentus;
4. Parengia pareiškimą dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo teismui;
5. Praėjus vienam mėnesiui nuo pranešimų kreditoriams išsiuntimo dienos, teikia parengtą pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo bei dokumentus teismui.

Fizinio asmens bankroto proceso iškėlimo etapas. Šis procesas vyksta teisme. Fizinių asmenų bankroto bylas Lietuvoje nagrinėja asmens gyvenamosios vietos apylinkės teismas:

1. Asmeniui pateikus pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo, teismas ne vėliau kaip per 10 dienų išsprendžia ar priimti nagrinėti asmens pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo ar nepriimti pareiškimo nagrinėti. Pareiškimo nepriėmimo nagrinėjimui priežastys būna įvairios, pvz. Asmuo nesilaikė išankstinio kreditorių informavimo reikalavimo; pareiškimas pateiktas ne tam teismui; pareiškimą pateikė asmuo, kuriam bankroto byla jau buvo iškelta ir nutraukta, nes asmuo nevykdė mokumo atkūrimo plano ir pan.;
2. Teismas gali pareikalauti iš asmens papildomų dokumentų ir taip pratęsti terminą asmens pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo priėmimui;
3. Teismas priima asmens pareiškimą nagrinėjimui teismo nutartimi. Tokioje teismo nutartyje nurodoma, kad asmens pareiškimas teisme yra priimtas; paskiriama teismo posėdžio data, kurioje bus sprendžiama ar asmeniui iškelti bankroto bylą ar nekelti; sustabdomas bet koks išieškojimas iš asmens turto, piniginių lėšų, banko sąskaitų;
4. Teisme fizinio asmens bankroto procedūra nagrinėjama žodinio proceso tvarka, o tai reiškia, kad į teismo paskirtą posėdį privalo atvykti ir pats bankrutuoti norintis asmuo. Teismo posėdyje asmeniui privaloma dalyvauti, o teisę dalyvauti teismo posėdyje turi ir asmens kreditoriai. Teismo posėdyje yra vertinamas asmens pateiktas pareiškimas, kartu su juo pateikti asmens dokumentai bei duomenys apie asmens nemokumą; nemokumo atsiradimo priežastys, ar asmuo neprisidėjo savo paties nesąžiningais veiksmais per paskutinius trejus metus prie nemokumo atsiradimo, ženklaus padidėjimo; ar asmuo turi turto, pajamų; jei asmuo nedirba, vertinama kokios priežastys lemia, kad asmuo nedirba, ar pagrįstai asmuo nesusiranda darbo ir pan.
5. Teismas asmens bankroto bylą iškelia arba atsisako iškelti teismo nutarimu. Teismo nutartis iškelti arba atsisakyti iškelti asmens bankroto bylą gali būti per 7 dienas nuo nutarties priėmimo dienos skundžiamos apygardos teismui. Dėl teismo nutarties iškelti arba nekelti asmens bankroto bylos teisę skundą pateikti turi teisę turi tiek pats asmuo, tiek jo kreditoriai. Teismo nutartimi iškelti bankroto bylą yra surandamas ir paskiriamas asmens bankroto administratorius; nustatomas terminas kreditoriams pateikti savo kreditorinius reikalavimus bankroto administratoriui; nustatomas terminas ir laikotarpis per kurį asmeniui būtina parengti bei pateikti kreditoriams taip pat ir teismui patvirtinti galutinį mokumo atkūrimo planą; teismas taip pat nustato iki mokumo atkūrimo plano patvirtinimo dienos asmeniui piniginių lėšų sumą, kurią jis gali naudoti iš savo pajamų kas mėnesį asmeniniams poreikiams tenkinti.

Mokumo atkūrimo plano rengimo bei tvirtinimo procedūra. Šis bankroto procedūros etapas pradedamas įsigaliojus teismo nutarimui asmeniui iškelti fizinio asmens bankroto bylą:

1. Paskirtas asmens bankroto administratorius atidaro bankrutuojančio asmens vardu depozitinę sąskaitą, į kurią asmens bankroto eigoje bus surenkamos lėšos iš asmens pajamų, turto pardavimo, asmens skolininkų ir pan.;
2. Paskirtas bankroto administratorius kreipiasi į teismą dėl areštų, taikytų teismų, antstolių, asmens turtui, sąskaitoms panaikinimo;
3. Asmuo apmoka teismo nustatytą vienkartinę bankroto administratoriaus paslaugų kainą, kuri yra skiriama už bankroto administratoriaus darbus iki bankrutuojančio fizinio asmens mokumo atkūrimo plano patvirtinimo;
4. Asmens kreditoriai teikia paskirtam bankroto administratoriui kreditorinius reikalavimus. Šie reikalavimai yra tvirtinami teismo nutartimi. Asmuo nebegali vykdyti nei vienam iš šių kreditorių pradelstų skolų dengimo;
5. Bankrutuojantis asmuo parengia savo mokumo atkūrimo planą bei pateikia bankroto administratoriui peržiūrėti bei pastaboms pateikti;
6. Bankroto administratoriui pritarus asmens parengtam planui yra šaukiamas kreditorių susirinkimas mokumo atkūrimo plano tvirtinimui. Kreditorių susirinkimui bankroto administratorius pateikia asmens parengtą mokumo atkūrimo planą bei bankroto administratoriaus išvadą dėl šio plano. Kreditorių susirinkimas gali patvirtinti planą arba jo netvirtinti, jeigu pateiktas mokumo atkūrimo planas neatitinka LR Fizinių asmenų įstatymo reikalavimų. Kreditorių susirinkimui nepatvirtinus plano, kreditoriai privalo pateikti savo pastabas kaip mokumo atkūrimo planas turi būti pakeistas. Tokiu atveju asmuo su bankroto administratoriumi privalo patikslinti mokumo atkūrimo planą pagal kreditorių pastabas bei pateikti kreditoriams šį planą svarstyti iš naujo;
7. Kreditorių susirinkimo patvirtintas planas, o jeigu kreditoriai netvirtina patikslinto plano, tai kreditorių nepatvirtintas patikslintas planas bankroto administratoriaus yra teikiamas teismui tvirtinti;
8. Jeigu mokumo atkūrimo planas atitinka LR Fizinių asmenų bankroto įstatymo reikalavimus, teismas tokį planą tvirtina nepaisant kreditorių nepritarimo. Mokumo atkūrimo plano tvirtinimas teisme vyksta teismo posėdyje, į kurį gali būti kviečiamas bankrutuojantis asmuo, kreditoriai, bankroto administratorius;
9. Mokumo atkūrimo planas privalo būti pateiktas teismui tvirtinti ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo teismo nutarties iškelti fizinio asmens bankroto bylą dienos;
10. Teismui nepatvirtinus asmens mokumo atkūrimo plano, asmens bankroto byla nutraukiama;
11. Teismui patvirtinus mokumo atkūrimo planą, toks patvirtintas planas nustato bankrutuojančio asmens veiklą per ateinančius tris metus; asmeniui nuo jo pajamų paliekamas sumas asmens būtiniems poreikiams tenkinti; sumas iš asmens pajamų, kurios kas mėnesį turi būti mokamos kreditoriams bei bankroto administratoriui; asmens turto (nekilnojamojo turto, transporto priemonių ir pan.) pardavimo tvarką ir pan.

Mokumo atkūrimo plano vykdymas:

1. Mokumo atkūrimo planas nustato bankrutuojančio asmens veiklą 3 metų laikotarpiui;
2. Asmuo privalo kas mėnesį mokėti mokumo atkūrimo plane numatytas sumas kreditorių reikalavimų daliniam dengimui, bankroto administratoriaus paslaugoms apmokėti. Įmokas moka pats asmuo į bankroto administratoriaus atidarytą depozitinę sąskaitą;
3. Bankroto administratorius įvertina asmens turtą bei organizuoja asmens turto pardavimą;
4. Bankrutuojantis asmuo privalo informuoti bankroto administratorių nedelsiant jeigu padidėja arba sumažėja asmens pajamos, padidėja asmens būtinos mėnesinės išlaidos, asmuo atleidžiamas ar pats išeina iš darbo; įvyksta kitokių esminių asmens gyvenimo pasikeitimų, kurie įtakoja patvirtinto mokumo atkūrimo plano vykdymą. Tokiu atveju bankroto administratorius kartu su asmeniu rengia mokumo atkūrimo plano pakeitimą bei šaukia kreditorių susirinkimą, kad būtų tvirtinamas pakeistas asmens mokumo atkūrimo planas. Mokumo atkūrimo plano pakeitimo tvirtinimo eiga bei tvarka yra lygiai tokia pati, kaip ir pirminio mokumo atkūrimo plano tvirtinimo procedūra;
5. Bankroto administratorius prižiūri asmens mokumo atkūrimo plano vykdymo eigą, įspėja asmenį apie plano nevykdymą ar netinkamą vykdymą, nurodo, kokius pažeidimus reikia ištaisyti;
6. Bankroto administratorius ne rečiau kaip kas 6 mėnesius teikia visiems bankrutuojančio asmens kreditoriams ataskaitą, kaip asmuo vykdo mokumo atkūrimo planą; skirsto kreditoriams surinktas pinigų sumas iš asmens pajamų, turto pardavimo, kitų bankroto procese gautų lėšų;
7. Jei asmuo netinkamai vykdo, arba apskritai nevykdo mokumo atkūrimo plano, tokiam asmeniui bankroto byla yra nutraukiama. Bankroto bylą nutraukia teismas. Prašymą nutraukti asmeniui bankroto bylą gali tiek bankroto administratorius, tiek asmens kreditoriai;
8. Jei asmuo tinkamai visą 3 metų laikotarpį vykdo mokumo atkūrimo planą, asmens bankroto procedūra yra užbaigiama ir asmens likusios skolos nurašomos.

Fizinio asmens bankroto bylos užbaigimo procedūra:

1. Bankrutuojančiam asmeniui tinkamai atlikus veiksmus mokumo atkūrimo plane ir jį įvykdžius bei atlikus plane nustatytą paskutinį mokėjimą bankroto administratorius turi parengti asmens plano įgyvendinimo aktą, kurį pasirašo trys šalys: fizinis asmuo, bankroto administratorius ir kreditorių susirinkimo pirmininkas;
2. Bankroto administratorius šio akto originalą įteikia teismui, o mokumo atkūrimo plano įgyvendinimo akto kopijas įteikia pačiam fiziniam asmeniui bei kreditorių susirinkimo pirmininkui. Tuo atveju, kai nors vienas čia išvardytų asmenų atsisako pasirašyti administratoriaus pateiktą asmens plano įgyvendinimo aktą, tenka surašyti dokumento nepasirašymo protokolą. Jame būtinai surašomos akto nepasirašymo priežastys. O tuomet aktas įteikiamas teismui kartu su plano įgyvendinimo aktu;
3. Teismas, gavęs nurodytą aktą, priima nutartį baigti fizinio asmens bankroto bylą;
4. Teismas gali nuspręsti baigti fizinio asmens bankroto bylą, jeigu yra bent viena iš šių sąlygų:

• anksčiau nei kad mokumo atkūrimo plane nustatyta fizinis asmuo patenkino visų teismo patvirtintų kreditorių reikalavimus ir bankroto administratorius pateikė teismui tai patvirtinančius dokumentus;
• taip pat jei bankroto administratorius pateikia teismui įrodymus, patvirtinančius, kad skolininkas gali ir ateityje sugebės įvykdyti savo visus skolinius įsipareigojimus;
• visi kreditoriai atsisako savo reikalavimų iš įsiskolinusio asmens ir teismas priima nutarimą priimti atsisakymus;

Baigus fizinio asmens bankroto procesą, likusios asmens neapmokėtos skolos nusirašo;
Apie teismo sprendimą baigti fizinio asmens bankroto bylą bankroto administratorius per 5 darbo dienas nuo sprendimo įsigaliojimo dienos privalo pranešti visiems kreditoriams.

Fizinio asmens bankroto bylos nutraukimas. Teismas gali nuspręsti nutraukti fizinio asmens bankroto bylą, jeigu tinka nors viena iš žemiau paminėtų sąlygų:

1. nustatytu ir nubrėžtu metu teismui tvirtinti nėra pateikiamas asmens mokumo atkūrimo planas;
2. teismas nepatvirtina plano;
3. paaiškėja, kad fizinis asmuo suteikė kreditoriams ir teismui bei bylos administratoriui klaidingą informaciją apie savo turtą, pajamas, įsipareigojimus, nemokumo priežastis ar kita ir dėl to plane numatytos priemonės gali būti neįvykdytos;
4. paaiškėja, kad fizinis asmuo tapo nemokus dėl nesąžiningų veiksmų ar žalingų įpročių nes per 3 metų laikotarpį iki kol nebuvo iškelta bankroto byla ar negalėjo atkurti mokumo iškėlus bankroto bylą;
5. patvirtinama, kad privatus asmuo tapo nemokus dėl to, kad buvo teistas už įvairius nusikaltimus ar baudžiamuosius nusižengimus, kurie išvardyti Baudžiamojo kodekso 207, 208, 209, 216, 222 ir 223 straipsniuose, ir teistumas nėra išnykęs;
6. fizinis asmuo slepia ir nepateikia bankroto administratoriui bankroto proceso metu gautas pinigines lėšas taip pat ir kitos rūšies turtą, kurio vertė būtų didesnė nei vieną bazinės socialinės išmoka per mėnesį, jeigu šios informacijos nuslėpimas gali pakenkti kreditorių interesams bei turėti neigiamos įtakos bandant atkurti asmens mokumą;
7. iškeliama bankroto byla neribotos civilinės atsakomybės juridiniam asmeniui, ir fizinis asmuo yra šio juridinio asmens dalyvis;
8. fizinis asmuo nevykdo mokumo atkūrimo plano reikalavimų ir/arba LR Fizinių asmenų bankroto įstatymo reikalavimų;
9. fizinis asmuo miršta;
10. Teismas gali priimti nutartį nutraukti fizinio asmens bankroto bylą, jeigu asmens mokumo atkūrimo plane numatyti punktai nėra išpildomi ir dėl to kreditoriai, bei bankai kurių reikalavimų suma vertine išraiška viršija 2/3 sumos visų teismo patvirtintų kreditorių reikalavimų, kreipiasi į teismą su prašymu nutraukti fizinio asmens bankroto bylą;
11. Fizinio asmens bankroto byla nutraukiama teismo nutartimi. Tokia teismo nutartis gali būti per 7 dienas nuo nutarties įteikimo asmeniui dienos skundžiama apygardos teismui. Nutraukus fizinio asmens bankroto bylą, asmuo iš naujo kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo gali ne anksčiau kaip praėjus 10 metų nuo bankroto bylos nutraukimo.

Duomenų apie fizinio asmens bankroto procesą teikimas ir skelbimas:

Informacija apie konkretų fizinio asmens bankrotą bus skelbiama Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie LR Finansų ministerijos duomenų bazėse 10 metų nuo fizinio asmens bankroto proceso nutraukimo ar baigimo dienos.

www.asmensbankrotas.lt – fizinio asmens bankroto specialistų kompanija, kuri Jums padės išsikelti fizinio asmens bankroto bylą Lietuvoje, padės susirinkti visus šiam procesui būtinus dokumentus, paruoš juos. Kvalifikuoti administratoriai prižiūrės Jūsų bylą iki pat paskutinių skolų nurašymo.
Dėl fizinio asmens bankroto procedūros Lietuvoje skambinkite www.asmensbankrotas.lt bankroto specialistams telefonu +370 640 33080.
Arba registruokitės nemokamai bankroto Lietuvoje konsultacijai telefonu bei Skype.
Fizinio asmens bankroto paslaugos bei konsultacijos jau ir šeštadieniais bei sekmadieniais!
Savaitgaliais skambinkite nuo 10 iki 17 valandos telefonu +370 640 33080.
Darbo dienomis skambinkite nuo 9 iki 19 valandos telefonu +370 640 33080.