Fizinio asmens bankrotas

Teisinis fizinių asmenų bankroto institutas egzistuoja praktiškai visoje Europoje. Ką reiškia ir kas yra fizinio asmens bankrotas? Fizinio asmens bankroto esmė – asmens mokumo atkūrimas per teisės aktų nustatytą terminą dengiant kreditoriams dalį skolų, o likusias skolas nurašant ir taip pasiekiant skolininko bei jo kreditorių interesų pusiausvyrą.

Fizinių asmenų bankrotas Lietuvoje atėjo pavėluotai, tačiau jam atsiradus palengvėjo ne vieno skolininko gyvenimas ir ekonominė būklė. Kol dar nebuvo įsigaliojęs LR Fizinių asmenų bankroto įstatymas, kreditoriai iš fizinių asmenų skolas galėdavo išieškoti iki jų gyvenimo pabaigos. Dažnu atveju šios skolos paveldimos, perimamos fizinio asmens giminaičių. Skolų išieškojimas tęsiamas net po tikrojo skolininko mirties. Tokia situacija skatino asmenis dirbti šešėlyje, slėpti pajamas, didino šešėlinės ekonomikos mąstą, stabdė skolininkus nuo geresnio darbo paieškų, legalaus uždarbio gavimo. Vyravo logika, kad neverta dirbti legaliai, atidirbinėti už skolą pasiimant darbe viršvalandžius, nes kreditorius su antstolių pagalba vis tiek nurašys beveik visą oficialiai uždirbamą algą, o skola vis tiek nemažės dėl kreditoriaus skaičiuojamų palūkanų delspinigių, antstolių reikalaujamų vykdymo išlaidų bei atlyginimo.

Fizinių asmenų bankroto instituto įvedimas padeda spręsti šias problemas: stabdo palūkanų, delspinigių skaičiavimą - tolimesnį augimą, stabdo antstolių išieškojimų veiksmus, antstolių vykdymo išlaidų, algų priskaičiavimą, o tuo pačiu stabdo ir skolų augimą, nustato fiksuotas skolų dengimo įmokas, ne ilgesnį nei trijų metų terminą, per kurį fiksuotos skolų dengimo įmokos mokamos ir galiausiai nurašo likusias asmens skolas bei leidžia asmeniui vėl grįžti į darbo rinką, gauti ir naudotis pilnu darbo užmokesčiu, jaustis visaverčiu visuomenės nariu.

Fizinio asmens bankroto institutu yra siekiama padėti fiziniam asmeniui išbristi iš sunkių ekonominių padarinių bei padėti jam grįžti į visavertį gyvenimą, grąžinti asmens ekonominį pajėgumą, tačiau tuo pačiu maksimaliai apsaugoti ir kreditorių interesus. Fizinio asmens bankroto institutas naudingas tiek pačiam skolininkui, tiek ir visai visuomenei, nes grįžęs į normalų socialinį, ekonominį gyvenimą asmuo sukurs daugiau pridėtinės ekonominės vertės, sumokės daugiau mokesčių ir t.t.

Nereikėtų suprasti klaidingai – fizinio asmens bankroto tikslas nėra apskritai atleisti asmenį nuo skolų grąžinimo kreditoriams. Šio instituto tikslas yra subalansuoti kreditorinių įsipareigojimų padengimą ir skolininko mokumo atkūrimą.

Fizinio asmens bankroto procesą galima pradėti tuo atveju, jeigu asmens įsipareigojimų suma, kurių mokėjimo terminai jau yra suėję, viršija 25 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintas minimaliąsias mėnesines algas (MMA), t. y. 16 050 Eur (2021 m.)

Apie ketinimą pradėti fizinio asmens bankroto procesą reikia raštu informuoti visus savo kreditorius ne vėliau kaip prieš mėnesį iki pareiškimo pateikimo teismui dienos.

Pareiškimą dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo reikia pateikti tos vietovės apylinkės teismui, kurioje yra fizinio asmens, kuriam siekiama pradėti bankroto procesą, gyvenamoji vieta.

Skolindamiesi iš kreditorių (bankų ir pan.) žmonės paprastai negali nuspėti, jog neteks darbo ir pajamų šaltinio, susirgs, ar patirs kitokių nelaimių, dėl kurių nebegalės vykdyti prisiimtų finansinių įsipareigojimų. Tokiu atveju fizinio asmens bankrotas Lietuvoje yra ko gero geriausia priemonė skolininkui suvaldyti skolinius įsipareigojimus, dalį skolų kreditoriams sumokant, dalį skolų nurašant. Fizinio asmens bankrotas taip pat naudingas ir kreditoriams, kurie tokių fizinio asmens bankroto procedūrų dėka bent iš dalies gali pasidengti skolininko įsiskolinimus.

Lietuvos Respublikos Fizinių asmenų bankroto įstatymas buvo priimtas Lietuvos Respublikos Seimo (LRS) dar 2012-05-10, o įsigaliojo bei pradėjo mūsų šalyje veikti nuo 2013-03-01.

Šiandien fizinio asmens bankroto įstatymas yra ne toks, koks buvo priimtas pirmą kartą. Šis įstatymas buvo keistas daugelį kartų. Šių pakeitimų rezultatas: Lietuvoje sutrumpinta fizinio asmens bankroto proceso trukmė nuo 5 iki 3 metų, taip pat suteikta galimybė bankrutuojančiajam asmeniui išsaugoti paskutinį gyvenamąjį būstą, jei yra dėl to yra pasiektas susitarimas su hipotekos kreditoriumi (pvz. banku ar kita kredito įstaiga) bei kitais fizinio asmens kreditoriais. Šio įstatymo pakeitimai taip pat patvirtino, jog norint kreditoriams bankroto procese pardavinėti vienintelį žmogaus būstą, kuriame dar gyvena nepilnamečiai vaikai, būtina pasirūpinti teismo sprendimu ir gauti tam atskirą leidimą.

Į Lietuvos teismus dėl asmens bankroto bylos pradėjimo gali kreiptis šie asmenys: Lietuvos Respublikos piliečiai, Lietuvoje nuolat gyventi leidimą turintys asmenys bei Lietuvoje nuolatinę gyvenamąją vietą turintys ir čia pajamas gaunantys asmenys. Nors esame turėję atvejų, kai Lietuvoje bankroto bylas išsikėlė ir sėkmingai užbaigė Lietuvos piliečiai dirbantys ir gyvenantys užsienio šalyse, tačiau šiai dienai teismų praktikoje laikomasi taisyklės, kad bankroto byla Lietuvoje gali būti keliama tik asmeniui, kuris Lietuvoje gyvena bei dirba, t.y. asmens socialinių ir ekonominių interesų centras yra Lietuvoje. Todėl jei Jūs gyvenate ir dirbate ne Lietuvoje, tikėtina, kad šiuo metu bankroto byla Lietuvoje Jums negalės būti iškelta.

Lietuvoje fizinio asmens bankrotą pradėti, bankroto bylą iškelti gali tik nemokus asmuo. Pagal LR Fizinių asmenų bankroto įstatymo 2 straipsnio 2 dalį fizinio asmens nemokumas – fizinio asmens būklė, kai jis negali įvykdyti skolinių įsipareigojimų, kurių mokėjimo terminai suėję ir kurių suma viršija 25 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintas minimaliąsias mėnesines algas. Nuo 2021-01-01 MMA – 642 Eur. Taigi bankrutuoti Lietuvoje gali fizinis asmuo, kurio pradelstų mokėti skolų suma sudaro daugiau nei 16 050 Eur.

Fizinio asmens bankrotas taip pat negali būti skelbiamas bei teismas atsisako iškelti fizinio asmens bankroto bylą skolininkui, jeigu jis tapo nemokus dėl šių priežasčių:

– paaiškėja, kad fizinis asmuo per paskutinius 3 metus iki pareiškimo iškelti bankroto bylą priėmimo teisme dienos tapo nemokus dėl Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.67 straipsnyje nurodytų sudarytų kreditorių interesus pažeidžiančių sandorių, kurių sudaryti jis neprivalėjo, ar kitokių fizinio asmens tyčinių veiksmų pateikiant neteisingą informaciją kreditoriams apie finansinę būklę prisiimant skolinius įsipareigojimus ar sudarant kitus sandorius, siekiant išvengti atsiskaitymo su kreditoriais, ar fizinio asmens sąmoningo neveikimo, siekiant išvengti atsiskaitymo su kreditoriais. Fizinio asmens bankroto bylą nagrinėjantis teismas veikia aktyviai, gali pareikalauti bankroto siekiančio asmens pateikti papildomus dokumentus, paaiškinimus, vertina skolininko sąžiningumą arba nesąžiningumą, sudarant paskolos sutartis, perleidžiant savo turtą, nutraukiant darbo, kitas sutartis, iš kurių asmuo gaudavo pajamas ir pan. Pvz. teismui nustačius, kad asmuo iki bankroto bylos iškėlimo neatlygintinai, arba per maža kaina perleido savo nekilnojamą turtą giminaičiui, artimam draugui ir taip užkirto kelia kreditoriams iš šio turto pasidengti kreditorinius reikalavimus, tokiam asmeniui tikėtina bankroto byla nebus iškelta.

– paaiškėja, kad fizinis asmuo tapo nemokus dėl savo žalingų įpročių (piktnaudžiavimo alkoholiu, narkotinėmis ar kitomis psichotropinėmis medžiagomis, azartinių lošimų ir kitų).

– paaiškėja, kad fizinis asmuo yra nubaustas už nusikaltimus ar baudžiamuosius nusižengimus, nurodytus Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 207, 208, 209, 216, 222, 223 straipsniuose, ir jo teistumas nėra išnykęs, jeigu dėl to jis tapo nemokus. Asmens duomenis apie teistumą tvarko Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos. Asmuo gali kreiptis į šį departamentą ir gauti pažymas, išrašus iš Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro apie asmens teistumą ir pan.

– Nuo fizinio asmens bankroto procedūros nutraukimo ar pabaigos nepraėjo 10 metų.

– paaiškėja, kad yra iškelta neribotos civilinės atsakomybės juridinio asmens, kurio dalyvis yra fizinis asmuo, bankroto byla. Pvz. asmuo yra individualios įmonės savininkas, kuriai yra pradėta bankroto byla. Tokiu atveju, kol individualios įmonės bankrotas nebus užbaigtas, asmuo, esantis individualios įmonės savininku, negalės teisme išsikelti fizinio asmens bankroto bylos. Taip yra todėl, kad individualios įmonės savininkas už individualios įmonės skolas atsako ir savo asmeniniu turtu. Dėl to į individualios įmonės bankrotą yra įtraukiami ir asmeniniai individualios įmonės savininko kreditoriai. Užbaigus individualios įmonės bankroto savininko kreditorių reikalavimai, kurie buvo nepadengti individualios įmonės bankroto procese, lieka toliau galioti ir asmuo jau tada gali kreiptis į teismą su pareiškimu dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo.

Sutuoktiniai ar kiti bendro turto ir (ar) bendrų prievolių kreditoriams siejami fiziniai asmenys gali bankrutuoti pagal vieną bylą. Svarbu paminėti, kad jeigu vienas iš šių asmenų nusprendžia bankrutuoti, kitas to paties daryti neprivalo, kadangi šis procesas gali būti inicijuojamas tik paties asmens, kuris žada bankrutuoti, valia.

Pareiškimas dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo yra teikiamas tam apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra ketinančio bankrutuoti asmens gyvenamoji vieta.

Pagal LR Fizinių asmenų bankroto įstatymą pareiškime teismui dėl bankroto bylos iškėlimo asmuo privalo nurodyti savo nemokumą sukėlusias priežastis, nurodyti savo kontaktinius duomenis (telefoną, el. pašto adresą, gyvenamosios veitos adresą), taip pat prie pareiškimo teismui turi būti pateikiami šie dokumentai:

1) pranešimo (pranešimų) kreditoriams apie ketinimą keltis bankroto bylą kopija (kopijos) ir įrodymai apie toko pranešimo (pranešimų) išsiuntimą ar įteikimą kreditoriams;

2) fizinio asmens gaunamas ir (ar) numatomas gauti pajamas patvirtinantys dokumentai;

3) fizinio asmens turimo viso turto sąrašas (nekilnojamasis turtas; sąskaitose esančios lėšos, nurodant sąskaitas kredito įstaigose; grynieji pinigai, jeigu jų suma viršija 1 MMA; akcijos, kiti vertybiniai popieriai ir kitas turtas) ir fizinio asmens nurodoma jo vertė;

4) duomenys apie fizinio asmens įkeistą turtą, suteiktus kitus prievolių įvykdymo užtikrinimo būdus ir kitus įsipareigojimus;

5) kreditorių sąrašas, kuriame nurodomi, kai kreditorius fizinis asmuo, – vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas, reikalavimai ir jų įvykdymo terminai; kai kreditorius juridinis asmuo, – juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens kodas, buveinės adresas, reikalavimai ir jų įvykdymo terminai;

6) skolininkų sąrašas, kuriame nurodomi, kai skolininkas fizinis asmuo, – vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas, gautinos lėšos ir jų gavimo terminai, kai skolininkas juridinis asmuo, – juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens kodas, buveinės adresas, gautinos lėšos ir jų gavimo terminai;

7) informacija apie fiziniam asmeniui teismuose iškeltas civilines bylas, kuriose fiziniam asmeniui pareikšti turtiniai reikalavimai ir (arba) areštuotas jo turtas, apie bylas, kuriose fiziniam asmeniui pareikšti su darbo santykiais susiję reikalavimai, taip pat apie baudžiamąsias bylas, kuriose fiziniam asmeniui pareikšti turtiniai reikalavimai ir (arba) areštuotas jo turtas, ir apie išieškojimus ne ginčo tvarka;

8) fizinio asmens išlaikomų asmenų sąrašas, kuriame nurodomi jų vardai, pavardės, gimimo datos, duomenys apie fizinio asmens sudarytas asmenų išlaikymo sutartis ir vedybų sutartis, ir nurodytus duomenis pagrindžiančių dokumentų kopijos;

9) informacija apie kiekvieną mėnesį fizinio asmens būtiniesiems poreikiams tenkinti numatomas reikalingas lėšas (atskirai nurodoma, kokioms konkrečioms fizinio asmens ir (ar) jo išlaikomų asmenų reikmėms tenkinti bus skiriamos šios lėšos, tarp jų numatomos lėšos mokesčiams bankroto proceso metu mokėti, mokėjimams įkaito turėtojui ir (ar) hipotekos kreditoriui);

10) informacija apie asmens individualiai ir (ar) ūkininko veiklai vykdyti reikalingas lėšas, atskirai nurodant lėšas mokesčiams bankroto proceso metu mokėti;

11) fizinio asmens ir įkaito turėtojo ir (ar) hipotekos kreditoriaus susitarimas dėl įkeisto turto išsaugojimo fizinio asmens bankroto proceso metu, jeigu toks susitarimas sudarytas.

Pareiškimą teikiantis asmuo šio proceso metu gali pats pasiūlyti bankroto administratorių. Tuomet kaip priedas prie pareiškimo pradėti asmens bankrotą yra pridedamas ir pasirinkto administratoriaus sutikimas atlikti skolininko bankroto procedūras. Kiekvienas gali išsirinkti tinkamą bankroto administratorių puslapyje https://avnt.lrv.lt/ , kuris yra Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos oficialus tinklapis.

Kitas žingsnis po fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo yra šio asmens mokumo atkūrimo plano rengimas. Į šį planą įeina tokie veiksmai kaip įsiskolinusiam asmeniui priklausančio turto pardavimas, asmens pragyvenimui būtinųjų išlaidų nustatymas, gaunamų pajamų paskirstymas asmens būtinųjų išlaidų dengimui, daliniam kreditorinių skolų apmokėjimui, taip pat suplanuojamos priemonės, skirtos atkurti fizinio asmens mokumui. Tai gali būti bankrutuojančio asmens persikvalifikavimas, kvalifikacijos kėlimo kursų lankymas geriau apmokamo darbo paieškos ir pan. Tuomet šis asmens mokumo atkūrimo planas turi būti patvirtintas kreditorių susirinkimo metu. Jeigu kreditorių susirinkimas nutaria, jog asmens mokumo atkūrimo planas netenkina įstatymo numatytų reikalavimų, plano projektas gali būti atmestas. Tarkime, jeigu skolininkas savo visą turtą įvardija kaip būtiną jo pragyvenimui, skolininkas neįdeda jokių pastangų (būdamas bedarbis neieško darbo, be pateisinamos priežasties mažina gaunamą darbo arba nutraukia darbo sutartį, kitas sutartis, iš kurių gaunamos pajamos ir pan.), kad bent dalinai atsiskaityti su kreditoriais, planas kreditorių gali būti siunčiamas atgal taisymams arba visiškai atmetamas kaip neatitinkantis įstatymo reikalavimų, kreditorių interesų. Kreditorių susirinkimui nepritarus pasiūlytam asmens mokumo atkūrimo planui, šį planą bankroto administratorius siunčia teismui tvirtinti arba netvirtinti. Teismui nepatvirtinus asmens mokumo atkūrimo plano, fizinio asmens bankroto byla gali būti nutraukiama.

Fizinio asmens bankroto procesas baigiamas keliais būdais. Pirma, jeigu įsiskolinęs asmuo vykdė teismo nutartyje iškelti bankroto bylą, asmens mokumo atkūrimo plane nurodytus įsipareigojimus, atlikęs visus plane nurodytus mokėjimus, o bankroto administratoriui patvirtinus teismui, jog asmens mokumo atkūrimo planas buvo įgyvendintas tinkamai, teismas priima nutartį užbaigti fizinio asmens bankroto bylą ir nurašo likusias skolas. Antra, jeigu nustatomas nesąžiningas fizinio asmens elgesys bankroto proceso metu, konstatuojamas mokumo atkūrimo plano nevykdymas, pažeidimas, bankroto bylą teismas savo iniciatyva, bankroto administratoriaus ar kreditorių prašymu gali nutraukti.

Trumpi svarbiausi Fizinio asmens bankroto faktai:

– Fizinio asmens bankroto procesas trunka 3 metus. Šis trijų metų terminas prasideda ne nuo bankroto bylos iškėlimo teisme dienos, o nuo tada, ka teismas patvirtina fizinio asmens mokumo atkūrimo planą. Daugelis klaidingai mano, jog 3 metų bankroto termino pradžia – tai bankroto bylos iškėlimo teisme data. Nuo jos praeina dar 4 mėnesiai, o kartais ir daugiau, kol teisme yra patvirtinamas bankrutuojančio asmens mokumo atkūrimo planas. Kitaip tariant - su išankstiniu pasirengimu bankrotui, bylos svarstymu teisme, bylos iškėlimu teisme ir mokumo atkūrimo plano rengimu, patvirtinimu bei vykdymu - visas fizinio asmens bankrotot procesas gali trukti iki 4 metų.

– Fizinio asmens bankrotą iškelti turi teisę tik pats įsiskolinęs asmuo. Niekas – nei kreditoriai, nei šeimos nariai, negali jam iškelti bankroto bylos.

– Teismas yra vienintelė institucija, kurioje gali būti nagrinėjamos bei iškeliamos bankroto bylos. Skirtingai nei įmonių bankroto atveju, fizinio asmens bankrotas negali būti iškeliamas ne teismo keliu.

– Prieš kreipiantis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo arba pradėjus bankroto procesą, skolininkas turi teisę susitarti su kredito įstaiga, kitais kreditoriais, kuriems įkeistas vienintelis asmens gyvenamasis būstas, kad toliau reguliariai mokant sutartas įmokas skolininkas ir jo šeima išsaugotų vienintelį turimą gyvenamą būstą. Tokiu atveju šis būstas bankroto proceso metu nėra parduodamas iš varžytinių ir skola tokiam kreditoriui, kuriam įkeistas šis būstas nenusirašo ir lieka galioti po asmens bankroto bylos pabaigos.

– Tuo atveju, kai su bankrutuojančiu asmeniu gyvena jo išlaikomi nepilnamečiai vaikai ar įvaikiai ar kiti globojami asmenys, vienintelis jam priklausantis gyvenamasis būstas nusprendus teismui gali būti parduodamas ne anksčiau kaip po 6 mėnesių nuo mokumo atkūrimo plano patvirtinimo dienos. Šis laikotarpis suteikiamas tam, kad asmuo turėtų pakankamai laiko susirasti kitą gyvenamąją vietą savo šeimai.

www.asmensbankrotas.lt – internetu teikiamos fizinio asmens bankroto paslaugos, kurių dėka kiekvienam įmanoma Lietuvoje nesudėtingai išsikelti fizinio asmens bankroto bylą. Mes parengiame visus fizinio asmens bankroto iškėlimui būtinus dokumentus, konsultuojame asmenį nuo pat bankroto bylos iškėlimo pradžios iki šios bylos pabaigos, t.y. skolų nurašymo.

Mūsų įmonė dirba su licencijuotais fizinių asmenų bankroto administratoriais:

Nerijumi Činčiku

UAB „Bankroto valdymas“

Šiuo metu su aukščiau minėtais partneriais esame sėkmingai užbaigę daugiau nei 90 (devyniasdešimt) fizinių asmenų bankroto procedūrų Lietuvoje bei 30 (trisdešimt) fizinių asmenų bankroto bylų Jungtinėje Karalystėje.

Fizinio asmens bankroto institutu yra siekiama padėti fiziniam asmeniui išbristi iš sunkių ekonominių padarinių bei padėti jam grįžti į visavertį gyvenimą, grąžinti asmens ekonominį pajėgumą, tačiau tuo pačiu maksimaliai apsaugoti ir kreditorių interesus. Fizinio asmens bankroto institutas naudingas tiek pačiam skolininkui, tiek ir visai visuomenei, nes grįžęs į normalų socialinį, ekonominį gyvenimą asmuo sukurs daugiau pridėtinės ekonominės vertės, sumokės daugiau mokesčių ir t.t.

Nereikėtų suprasti klaidingai – fizinio asmens bankroto tikslas nėra apskritai iškarto iškėlus bankroto bylą atleisti asmenį nuo skolų grąžinimo kreditoriams. Asmuo atleidžiamas nuo skolų tik tinkamai įvykdęs visus teisės aktų, teismo, kreditorių susirinkimo keliamus reikalavimus. Fizinio asmens bankroto instituto tikslas yra subalansuoti kreditorinių įsipareigojimų padengimą ir skolininko mokumo atkūrimą.

Jeigu nežinote kaip pradėti fizinio asmens bankroto procedūras, kokių dokumentų reikia, ar Jūsų skolos gali būti nurašytos, kur Lietuvoje kreiptis dėl fizinio asmens bankroto ir kaip bankrutuoti fiziniam asmeniui, skambinkite mums telefonu +370 640 33080 arba rašykite el. paštu: info@asmensbankrotas.lt. Suteiksime naudingos informacijos apie fizinio asmens bankroto Lietuvoje sąlygas, reikalavimus. Suteiksime konsultacijas dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo sąlygų, kainų Lietuvoje, paaiškinsime ar Jūsų turimos skolos gali būti nurašytos, kokių dokumentų ir duomenų gali prireikti, siekiant išsikelti fizinio asmens bankroto bylą, sėkmingai vykdyti asmens bankroto procedūras bei nusirašyti slegiančias skolas.

Taip pat dėl asmens bankroto Lietuvoje siūlome nemokamai registruotis konsultacijai su asmens bankroto specialistu telefonu, WhatsApp programėle. Kreipkitės, jei Jums fizinio asmens bankrotas kelia bet kokių klausimų.