Fizinio asmens bankrotas

Fizinio asmens bankroto institutas šiai dienai egzistuoja daugelyje Europos valstybių. Fizinių asmenų bankrotu yra siekiama atkurti asmens mokumą, užtikrinant kreditorių reikalavimų tenkinimą ir siekiant teisingos skolininko ir jo kreditorių interesų pusiausvyros.

Fizinio asmens bankrotas buvo labai laukra bei reikalinga procedūra Lietuvoje. Iki įstatymo įsigaliojimo kreditoriai skolas iš fizinių asmenų galėjo išieškoti iki gyvenimo galo, be to, pačios skolos neretai buvo paveldimos fizinio asmens giminaičių, kurie taip pat privalėdavo atsakyti už tokias skolas. Tokia situacija neskatino fizinio asmens ieškoti labiau apmokamo darbo, gauti didesnių pajamų, be to, asmenys nebuvo suinteresuoti dirbti sąžiningai ir legaliai. Galvojama taip: kam ieškotis geresnio darbo ar dirbti ilgesnes darbo valandas, viršvalandžius, jei kreditorius, pasitelkęs antstolius, nurašys daugiau nei pusę darbo užmokesčio.

Sudarydami sutartis su kreditoriais (bankais ar pan.) asmenys dažniausiai negali numatyti, jog neteks darbo, pajamų, susirgs, ar įvyks kokia nelaimė, dėl kurios asmuo bus nebepajėgus vykdyti prisiimtų finansinių įsipareigojimų. Todėl bankroto procedūra Lietuvoje yra viena iš galimybių skolininkui iš naujo pradėti gyvenimą be skolų, o kreditoriams bent iš dalies pasidengti kreditorinius reikalavimus.

Lietuvos Respublikos Fizinių asmenų asmenų bankroto įstatymas buvo priimtas Lietuvos Respublikos Seimo (Lrs) dar 2012-05-10, o įsigaliojo bei pradėjo veikti Lietuvoje nuo 2013-03-01.

Šiai dienai fizinio asmens bankroto įstatymas jau yra keistas keturis kartus. Įstatymo pakeitimai Lietuvos Respublikos Seimo buvo priimti atitinkamai 2013-03-28, 2014-10-07, 2015-12-01, 2015-12-22. Įstatymo pakeitimai sutrumpino fizinio asmens bankroto proceso trukmę Lietuvoje nuo penkerių iki trijų metų, nustatė galimybę bankrutuojančiam asmeniui išsaugoti vienintelį gyvenamą būstą, jei yra dėl to susitarta su banku (kredito įstaiga), taip pat įstatymo pakeitimai įvedė taisyklę, jog yra būtinas atskiras teismo sprendimas bei leidimas, norint kreditoriams bankroto procese pardavinėti vienintelį žmogaus būstą, kuriame gyvena nepilnamečiai vaikai, ir pan.

Dėl bankroto bylos iškėlimo į Lietuvos teismus gali kreiptis tiek Lietuvos Respublikos pilietis, tiek ir ne pilietis, bet leidimą nuolat Lietuvoje gyventi bei nuolatinę gyvenamąją vietą Lietuvoje turintis ir čia dirbantis asmuo, tiek ir asmuo, kuris gyvena ir dirba užsienio valstybėje. Bankrutuoti siekiantis asmuo Lietuvoje turi turėti turto, kreditorių, skolinių įsipareigojimų.

Fizinio asmens bankroto bylą Lietuvoje gali prašyti iškelti tik nemokus asmuo, t.y., kai jis negali įvykdyti skolinių įsipareigojimų, kurių mokėjimo terminai suėję ir kurių suma viršija 25 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintas minimaliąsias mėnesines algas. Šiai dienai ši suma sudaro 9500 Eur. Asmens bankroto byla negali būti keliama, jeigu asmuo tapo nemokus dėl:

Sudarytų nesąžiningų sandorių, pažeidžiančių kreditorių interesus, ir kurių sudaryti asmuo neprivalėjo, ar kitokių fizinio asmens tyčinių veiksmų pateikiant neteisingą informaciją kreditoriams apie finansinę būklę prisiimant skolinius įsipareigojimus ar sudarant kitus sandorius, siekiant išvengti atsiskaitymo su kreditoriais, ar fizinio asmens sąmoningo neveikimo, siekiant išvengti atsiskaitymo su kreditoriais (teismas vertina duomenis už tris paskutinius metus iki asmens kreipimosi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo). Būtina atkreipti dėmesį, kad kiekvienu konkrečiu atveju asmens sąžiningumą/nesąžiningumą vertiną teismas, remdamasis asmens pateiktais dokumentais, kreditorių pateiktais dokumentais, kitais byloje esančiais įrodymais. Pažymėtina, kad teismas, nagrinėdamas fizinio asmens bankroto bylas privalo būti aktyvus, t.y. pats rinkti įrodymus, reikalauti iš siekiančio bankrutuoti asmens, jo kreditorių, valstybės, savivaldybės įstaigų papildomų dokumentų, duomenų.

Savo žalingų įpročių (piktnaudžiavimo alkoholiu, narkotinėmis ar kitomis psichotropinėmis medžiagomis, azartinių lošimų ir kitų).

Fizinis asmuo yra nubaustas už nusikaltimus ar baudžiamuosius nusižengimus, nurodytus Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 207, 208, 209, 216, 222, 223 straipsniuose, ir jo teistumas nėra išnykęs, jeigu dėl to jis tapo nemokus;

Nuo fizinio asmens bankroto proceso nutraukimo ar pabaigos nepraėję 10 metų.

Paaiškėja, kad yra iškelta neribotos civilinės atsakomybės juridinio asmens (kaip pvz. Individualios įmonės), kurio dalyvis yra fizinis asmuo, bankroto byla. Tokiu atveju fizinio asmens bankroto byla galės būti keliama tik tada, kai bus užbaigta neribotos civilinės atsakomybės juridinio asmens bankroto byla.

Sutuoktiniai taip pat gali duoti tiek bendrą pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo, tiek ir kreiptis dėl tokios bylos iškėlimo į teismą individualiai. Tačiau bankrutuojant tik vienam sutuoktiniui kitas sutuoktinis negali būti priverstas bankrutuoti, nes bankroto bylos iškėlimą inicijuoti turi teisę tik pats fizinis asmuo.

Įstatymas numato, kad pareiškime iškelti fizinio asmens bankroto bylą teismui nurodomos fizinio asmens nemokumą sukėlusios priežastys ir pridedami šį nemokumą pagrindžiantys dokumentai (jeigu fizinis asmuo gali juos pateikti). Be to, pateikiamas fizinio asmens viso turimo turto sąrašas (pavyzdžiui, duomenys apie turimą nekilnojamąjį turtą, sąskaitose esančias lėšas, nurodant sąskaitas kredito įstaigose, turimus grynuosius pinigus, jeigu jų suma viršija 1 MMA, akcijas, kitus vertybinius popierius ir kitą turtą) ir nurodoma jo vertė; duomenys apie fizinio asmens įkeistą turtą, suteiktus kitus prievolių įvykdymo užtikrinimo būdus ir kitus įsipareigojimus (pavyzdžiui, apie nepilnamečiams vaikams teikiamo išlaikymo dydį). Pažymėtina, kad ketindamas pateikti pareiškimą iškelti bankroto bylą, fizinis asmuo ne vėliau kaip prieš mėnesį iki pareiškimo pateikimo dienos, privalo apie tai raštu informuoti visus savo kreditorius, t. y. visus fizinius ir juridinius asmenis, kuriems yra skolingas.

Teikdamas pareiškimą asmuo gali siūlyti bankroto administratoriaus kandidatūrą. Tokiu atveju prie pareiškimo pridedamas ir bankroto administratoriaus sutikimas atlikti bankroto procedūras. Bankroto administratorių sąrašą galima rasti Įmonių bankroto valdymo departamento interneto puslapyje www.bankrotodep.lt.

Iškėlus teisme fiziniam asmeniui bankroto bylą, yra rengiamas bankrutuojančio asmens mokumo atkūrimo planas. Bankrutuojančio asmens mokumo atkūrimo plane numatomas ne tik skolininkui priklausančio turto pardavimas bei jo lėšų paskirstymas, tačiau konkretizuojamos ir priemonės, skirtos fizinio asmens mokumui atkurti, pavyzdžiui, persikvalifikavimas, įsidarbinimas ir kt. Parengto plano projektas tvirtinamas kreditorių susirinkimui pritarus. Kreditorių susirinkimas, nustatęs, jog mokumo atkūrimo planas neatitinka įstatymo nustatytų reikalavimų, gali nepritarti plano projektui. Pavyzdžiui, plane visos pareiškėjo pajamos įvardijamos kaip būtinos jo poreikiams tenkinti ir nenurodoma, kaip skolininkas ketina atsiskaityti su kreditoriais. Tokiu atveju, plano projektas turi būti tikslinamas ir pakartotinai teikiamas kreditorių susirinkimui. Jei fizinis asmuo nededa pastangų taisyti planą ir kreditorių susirinkimas pakartotinai nepritaria patikslintam plano projektui, teismas, nustatęs, kad planas neatitinka įstatymo reikalavimų, o kreditorių susirinkimo nepritarimas planui pagrįstas, plano netvirtina ir nutraukia fizinio asmens bankroto procedūrą.

Bankroto procedūra gali būti užbaigiama keliais būdais. Vienas iš jų – bankroto procedūros nutraukimas, nustačius nesąžiningą bankrutuojančio asmens elgesį. Tačiau jei skolininkas viso mokumo atkūrimo plano įgyvendinimo laikotarpiu vykdė įstatyme nustatytas skolininko pareigas, jam atlikus paskutinį plane nustatytą mokėjimą ir bankroto administratoriui pateikus teismui plano įgyvendinimo aktą, teismas bankroto bylą baigia.

Trumpi esminiai Fizinio asmens bankroto faktai:

Fizinio asmens bankroto proceso trukmė 3 metai. Šis terminas pradedamas skaičiuoti ne nuo asmens bankroto bylos iškėlimo teisme dienos, o nuo tos dienos, kai teisme yra patvirtinamas asmens mokumo atkūrimo planas. Dažniausiai asmens mokumo atkūrimo planas būna patvirtinamas ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo asmens bankroto bylos teisme iškėlimo dienos. Taigi realiai asmens bankroto byla, įvertinant pasirengimą bankroto procesui, bylos svarstymą teisme, mokumo atkūrimo plano parengimą bei tvirtinimą, gali užtrukti iki ketverių metų;

Fizinio asmens bankroto bylą gali kelti tik pats skolininkas. Nei kreditoriai, ne kiti asmens šeimos nariai negali bankroto bylos skolininkui iškelti.

Bankroto bylos keliamos ir nagrinėjamos teisme.

Iki bankroto proceso pradžios, ar pačiame bankroto procese, bankrutuojantis asmuo gali susitarti su banku ar kita kredito įstaiga, kuriai įkeistas asmens vienintelis būstas, dėl šio būsto išsaugojimo ir nepardavimo iš bankroto administratoriaus skelbiamų viešųjų varžytinių.

Kai kartu su fiziniu asmeniu gyvena jo nepilnamečiai vaikai (įvaikiai) ir (ar) jo globojami (rūpinami) asmenys, vienintelis gyvenamasis būstas, taip pat ir įkeistas, teismo sprendimu gali būti parduodamas ne anksčiau negu po 6 mėnesių nuo plano ar nuo pakeisto plano patvirtinimo. Per šį laikotarpį fizinis asmuo turi susirasti pirkti ar išsinuomoti kitą būstą.

www.asmensbankrotas.lt – internetinė fizinio asmens bankroto sistema, kuri Jums padės išsikelti fizinio asmens bankroto bylą Lietuvoje, suruoš fizinio asmens bankroto bylos iškėlimui visus reikalingus dokumentus, prižiūrės Jūsų bankroto procesą nuo pradžios iki pabaigos bei padės per bankroto procedūras nusirašyti Jūsų skolas Lietuvoje.

www.asmensbankrotas.lt bendradarbiaujame su licenzijuotais fiziniu asmenų bankroto administratoriais: Nerijumi Činčiku (http://www.avnt.lt/veiklos-sritys/nemokumas-2/moni-bankrotas/baigtos-proceduros/imones?administratorius=1&kodas=1038), UAB „Bankroto valdymas“ (http://www.bankrotodep.lt/veiklos-sritys/nemokumas-2/fiziniu-asmenu-bankrotas/vykdomos-proceduros/asmenys/?juridinis=1&kodas=160), UAB „Bankroto administravimas“ (http://www.bankrotodep.lt/veiklos-sritys/nemokumas-2/moni-bankrotas/baigtos-proceduros/imones?juridinis=1&kodas=133).

Šiai dienai su šiais partneriais vykdome bei prižiūrime 40 fizinių asmenų bankroto procedūrų Lietuvoje bei 15 fizinių asmenų bankroto procedūrų Anglijoje.

Kur kreiptis dėl fizinio asmens bankroto Lietuvoje? Kaip bankrutuoti fiziniam asmeniui Lietuvoje? Dėl fizinio asmens bankroto Lietuvoje skambinkite mums telefonu +370 640 33080. Pakonsultuosime apie fizinio asmens bankroto sąlygas Lietuvoje, aptarsime kiek kainuoja fizinio asmens bankroto bylos iškėlimas Lietuvoje, kokių dokumentų ir duomenų reikia, norint išsikelti fizinio asmens bankroto bylą Lietuvoje.

Registruokitės fizinio asmens bankroto Lietuvoje, Anglijoje (Jungtinėje Karalystėje), Švedijoje, Airijoje, Latvijoje konsultacijai su www.asmensbankrotas.lt bankroto teisininkais mūsų biure, per Skype, telefonu ir su mūsų pagalba pradėkite fizinio asmens bankroto procedūras Lietuvoje, Švedijoje, Anglijoje, Airijoje, Latvijoje. Konsultacijas telefonu, skype bei mūsų biure tekiame ir savaitgaliais.